Com afiliar-se

Formulari de sol·licitud d’afiliació

Formulari de sol·licitud d’alta a l’associació.pdf 

Una vegada emplenat heu de fer arribar aquest formulari de sol·licitud a l’adreça de correu electrònic asbaprin@gmail.com, o bé per correu ordinari al domicili social de l’Associació.

Departament d’Informàtica de l’IES Manacor – Camí de Ses Tapareres, 32 – 07500 Manacor

Requisits necessaris per donar-se d’alta a l’associació

Poden formar part de l’Associació tots els professors d’Informàtica, en actiu o no, que ho demanin, si són persones físiques, majors d’edat, amb plena capacitat d’obrar i es troben en alguna de les situacions següents:

  1. Funcionaris de carrera, en pràctiques o interins del cos de professors d’ensenyament secundari adscrits a l’especialitat d’Informàtica.
  2. Funcionaris de carrera, en pràctiques o interins del cos de professors tècnics de formació professional adscrits a l’especialitat de Sistemes i Aplicacions Informàtiques.