Manifest

MANIFEST PER LA MILLORA DE LA INFORMÀTICA EN ELS CENTRES EDUCATIUS DE LES ILLES BALEARS

A la primavera de 2010 un grup de professors d’informàtica de les especialitat d’informàtica decidírem crear una associació per tal de millorar les condicions de la docència de la informàtica en els centres docents de les Illes Balears. Entre els nostres objectius prioritaris s’hi compten la millora de la docència de la informàtica i de les infraestructures d’informàtica i comunicacions als nostres centres educatius.

Passat aquest periode inicial ens trobam davant el fet que la nostra associació camina amb pas ferme i treballant de valent en diferents àmbits, representant a la gran majoria de professors de les especialitats d’informàtica dels centres publics. Els nostres eixos de treball són essencialment incrementar la formació dels docents en les tecnologies TIC, millorar les infraestructures informàtiques i de comunicacions així com també la millora de la docència de la informàtica a tots els centres educatius de les Illes Balears.

Sovint es confon el terme informàtica amb el d’ofimàtica. Encara hi ha gent per a la qual els ensenyaments d’informàtica es redueixen a ensenyar a manejar el word i l’excel, quan la realitat és molt distinta. Als cicles de grau mitjà i superior s’imparteixen mòduls que inclouen programació, sistemes operatius, xarxes, disseny web, manteniment d’ordinadors, bases de dades, … Per altra banda moltes d’aquestes matèries també apareixen, en una altra escala, als currículums de les assignatures de batxillerat i ESO. Per impartir aquests coneixements es requereix una formació que no tot el professorat té.

A més, comptar amb una infraestructura informàtica de qualitat, ben dissenyada i executada, és una de les necessitats fonamentals per a un centre educatiu. També ho és disposar de professors formats tècnicament qualificats que puguin solucionar els problemes que sorgeixen a diari.

Hem de tenir en compta que la implantació del projecte “Xarxipèlag 2.0” provocarà un increment en el volum i la complexitat de la xarxa d’ordinadors de cada un dels nostres centres educatius. Així les infraestructures de comunicacions, l’operativitat dels ordinadors, i totes les tasques de natura tècnica associades veuran molt incrementada la seva complexitat.

Actualment es dóna una circumstància gens lògica a la majoria dels centres docents públics de les Illes Balears: per una banda les hores docents corresponents a les assignatures optatives d’informàtica d’ESO i Batxillerat són impartides per professors d’altres matèries i per l’altra banda les hores de coordinació del projecte Xarxipèlag s’assignen a professors sense la formació tècnica adient, així molt sovint no es compleixen els currículums establerts d’aquestes assignatures ni els recursos informàtics gaudeixen de l’atenció i la cura necessària que haurien de tenir per poder allargar al seva vida útil i donar un òptim servei. Situació que sovint també es dona en els estudis de formació professional, on professorat interí sense la formació adequada accedeix a places d’una complexitat tècnica molt elevada i provocant un deteriorament de la qualitat dels ensenyaments que reben els alumnes.

Així la incorporació de professors d’informàtica a les plantilles dels centres educatius permetria la col·laboració del nostre col·lectiu en l’elaboració i millora dels estàndards tècnics del projecte xarxipèlag. Resulta evident que una major capacitació del professorat relacionat amb la docència de la informàtica i en les tasques de coordinació informàtica suposarà i permetrà un millor aprofitament d’aquests recursos tan costosos i a la vegada valuosos.

Cal destacar que aquest tipus de professorat té una formació idònia per desenvolupar aquestes tasques, les titulacions habituals són enginyeries en informàtica o en telecomunicacions. També volem destacar que això no incrementaria la despesa de la Conselleria d’Educació. En lloc de contractar i pagar un professor sense formació tècnica per a fer tasques informàtiques, en contractaria un de l’especialitat d’informàtica, com és lògic.

També trobam que el projecte xarxipèlag 2.0 necessitarà tenir especial cura en la formació i suport de tot el professorat, i pensam que el nostre col·lectiu hi té molt a aportar en aquest procés.

Malauradament no s’està aprofitant el projecte Xarxipelag per aprofundir en la utilització del programari lliure. Trobam que la conselleria d’educació hauria de potenciar la utilització de programari lliure, tant per l’estalvi que implica com per la justícia social que aquest paradigma promou.

Des de la nostra associació volem evidenciar la gran contradicció que suposa la realitat de la informàtica en els nostres centres educatius en front als continus esforços de l’administració tant econòmics com organitzatius per incrementar el grau de digitalització de la nostra societat. En canvi problemes com els que exposam tenen solucions molt efectives amb cost afegit pràcticament nul i que suposarien un aprofitament real dels recursos no són tingudes en consideració. Així la formació dels futurs ciutadans digitals queda molt limitada tant per la falta de formació del professorat com per la manca d’eficiència en la gestió dels recursos.

Arribat aquest punt volem demanar-vos suport en les següents peticions:

  1. Increment dels programes formatius en les TIC.
  2. Fomentar que les places dels centres públics relacionades amb les tecnologies de la informació i comunicació siguin ocupades per personal de l’especialitat d’informàtica. Així com regular l’accés a n’aquesta especialitat a professors tècnicament capacitats i formats amb titulacions adients.
  3. Exigir una major utilització del programari lliure en el treball diari dels nostres centres educatius.
  4. Millorar les infraestructures d’informàtica i comunicacions dels centres docents.